Een demo aanvragen

Privacy en AVG

Privacybeleid van de site

Datum van het document: 16/03/2019

Identiteit

U bevindt zich op de website van Skyforce.
Hier volgen onze officiële contactgegevens:Skyforce bvbaLouizalaan 252 1000 BrusselBelgië+32 (0)2 899 75 50info@skyforce.beBtw-nummer: BE 0537.550.046

Onze functionaris voor gegevensbescherming is bereikbaar op dpo@skyforce.be

Inleiding

Skyforce hecht heel veel belang aan privacykwesties. U hebt het recht om te weten hoe wij informatie verzamelen, gebruiken en vrijgeven. Dit privacybeleid schetst onze praktijken met betrekking tot de informatie die we verzamelen.

PERSOONSGEGEVENS

Volgens de Europese wetgeving Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zijn persoonsgegevens gegevens aan de hand van dewelke een individueel persoon geïdentificeerd kan worden. Het gaat hier meer bepaald om de naam, het adres, e-mailadres, telefoonnummer en elk ander element dat als persoonsgegeven gedefinieerd wordt, bijvoorbeeld het IP-adres.

TOEPASSINGSGEBIED

Dit privacybeleid legt uit hoe wij omgaan met persoonsgegevens die worden verzameld via onze website of andere kanalen zoals bijvoorbeeld evenementen en beurzen, of gegevens die van derden worden ontvangen, wanneer wij de rol van gegevensbeheerder spelen met betrekking tot dergelijke persoonsgegevens.

Lees aandachtig het privacybeleid voordat u uw persoonlijke gegevens verzendt. Dit zal u toelaten om te begrijpen hoe wij uw persoonsgegevens gebruiken nadat deze zijn verzameld. U wordt niet verplicht persoonsgegevens mee te delen wanneer u onze site bezoekt. Als u niet wilt dat wij uw gegevens verwerken, verzend deze dan niet op deze site.

Zonder uw persoonsgegevens zijn bepaalde diensten die op onze site aangeboden worden echter niet voor u toegankelijk (bijvoorbeeld het invullen van online formulieren, het downloaden van documenten of het aanvragen van demonstraties van onze oplossingen).

Wanneer u persoonlijk informatie invult of door gebruik te maken van deze site, gaat u akkoord met de voorwaarden van dit privacybeleid.

De informatie die we verzamelen

We verzamelen persoonlijke informatie van de betrokken personen uit verschillende bronnen.

DE INFORMATIE DIE U ONS VERSTREKT

Dit is de informatie die we rechtstreeks van de betrokkene ontvangen: persoonsgegevens verzameld via de online formulieren op onze website. U verstrekt ons persoonlijke informatie wanneer u een online formulier invult, bijvoorbeeld om contact met ons op te nemen, documenten te downloaden, een afspraak te maken, een demonstratie van onze oplossingen aan te vragen, u te registreren voor een evenement, u te abonneren op een nieuwsbrief, enz. (deze lijst met voorbeelden is niet uitputtend). Het gaat hierbij om volgende gegevens:

Soms wordt aanvullende informatie gevraagd (grootte van het bedrijf, functie van de persoon in de organisatie…). De informatie die wij vragen is beperkt tot wat we nodig hebben om uw verzoek te kunnen verwerken en ons legitiem belang na te streven, namelijk contact opnemen met de persoon om te ontdekken wat we kunnen doen om aan zijn of haar behoeften te voldoen.

INFORMATIE DIE WE IN HET PUBLIEKE DOMEIN VINDEN

Dit is informatie die we kunnen vinden in openbaar beschikbare bronnen, zoals het openbare profiel van de betrokken persoon op LinkedIn, de website van het bedrijf/de organisatie namens wie de betrokkene de aanvraag indient en elke andere bron van informatie die deel uitmaakt van het publieke domein op internet (World Wide Web). We kunnen dit soort gegevens combineren met de informatie die u ons verstrekt.

DE INFORMATIE DIE WE VERZAMELEN MET GEBRUIK VAN COOKIES

Deze informatie heeft betrekking op uw internetgewoontes. Wanneer u onze site bezoekt, verzamelen wij op een passieve manier gegevens over u, zoals onder andere uw IP-adres, de pagina’s die u bezoekt, uw geolocatie, de taal die wordt gebruikt om onze site te bekijken, uw herkomst (als u ons via een zoekmachine, een reclamecampagne, sociale netwerken, enz. vond), enz. Wij verzamelen dit soort informatie met behulp van cookies. Lees ons cookie-beleid om te weten welke cookies we gebruiken en hoe u deze kunt accepteren of weigeren.

De gegevens die wij op deze manier verzamelen blijven anoniem tenzij de bezoeker zich identificeert door een formulier in te dienen.

Juridische basis voor de verwerking van persoonsgegevens

TOESTEMMING VAN DE BETROKKENE

Bij het indienen van een online formulier op onze site, stemt de betrokkene ermee in zijn persoonsgegevens door te geven aan Skyforce en weet hij dat Skyforce deze in overeenstemming met dit privacybeleid zal behandelen.

UITVOERING OF VOORBEREIDING VAN EEN CONTRACT

We kunnen uw persoonsgegevens verwerken zonder uw uitdrukkelijke toestemming wanneer dergelijke verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract waarbij u een partij bent of bij de voorbereiding ervan (bijvoorbeeld om u een aanbieding te doen).

RECHTMATIG BELANG

In overweging nr. 47 stelt de AVG dat directe marketingactiviteiten (prospectie) een legitiem belang vormen. Deze rechtsgrondslag is de tweede behandelingsbasis waarvoor we niet om uw uitdrukkelijke toestemming vragen. We onderscheiden drie categorieën activiteiten op basis van de wettelijke basis van het legitieme belang.

CONTACT OPNEMEN MET DE MENSEN DIE EEN ONLINE FORMULIER HEBBEN INGEDIEND

We zijn van mening dat het in ons legitiem belang is om contact op te nemen met de personen die een online formulier op onze site hebben ingediend. We zullen proberen om met deze mensen contact op te nemen om hun verzoeken op te volgen. Deze taak zal rechtstreeks worden toevertrouwd aan ons verkoopteam, dat hiervoor de beschikbare middelen gebruikt (telefoon, e-mail, LinkedIn …).

Een klant kan e-nieuwsbrieven ontvangen zonder daarvoor zijn of haar uitdrukkelijke toestemming te hebben verleend. Deze e-nieuwsbrieven bevatten informatie die wij nuttig achten voor de klant, bijvoorbeeld:

We doen er alles aan om de informatie van elke betrokken persoon relevant te houden. Als de betrokkene onze e-nieuwsbrieven niet langer wenst te ontvangen, kan hij of zij zich echter op elk gewenst moment afmelden of de voorkeuren wijzigen. Elke e-nieuwsbrief bevat een link om zich af te melden en een link om e-mailvoorkeuren aan te passen.

CONTACT OPNEMEN MET POTENTIEEL INTERESSANTE KLANTEN

Ons verkoopteam streeft ernaar om systematisch contact te leggen met bedrijven aan dewelke Skyforce waarschijnlijk een meerwaarde kan bieden. Onze verkopers raadplegen hiervoor informatiebronnen in het publieke domein: het internet, LinkedIn en andere databases. Wanneer zij persoonlijke informatie vinden (bijvoorbeeld de naam van de commercieel directeur van een bedrijf), kunnen ze deze persoonsgegevens verwerken met het oog op het legitieme belang, namelijk om contact op te nemen met die persoon en een aanbod  van Skyforce in te dienen.

De betrokkenen die op deze manier worden benaderd, ontvangen nooit direct-marketingmededelingen  van Skyforce. Alle betrokkenen hebben het recht om te weten welke persoonlijke gegevens we over hen bijhouden en om ze te laten corrigeren, aanvullen of verwijderen uit onze bestanden.

Voor welke doeleinden gebruiken we uw persoonlijke gegevens?

We gebruiken uw persoonlijke gegevens voor verschillende doeleinden:

OM MET U TE COMMUNICEREN

We reageren op alle verzoeken die u via onze site indient, inclusief het aanvragen van documentatie of van een demonstratie, inschrijvingen voor evenementen, prijsaanvragen en elk ander onderwerp op een online formulier. Wij kunnen uw persoonlijke gegevens bijvoorbeeld gebruiken om u terug te bellen of met u te communiceren via e-mail, LinkedIn of op een andere manier.

DIRECT MARKETING

We kunnen uw persoonsgegevens gebruiken voor direct-marketingdoeleinden (om u specifieke informatie te verstrekken die u op onze site hebt aangevraagd of meer algemene informatie over het aanbod van Skyforce, om u uitnodigingen voor evenementen of workshops te sturen, e-nieuwsbrieven …). We zullen dit alleen doen met uw uitdrukkelijke toestemming of als u een contract met ons hebt en de verzonden informatie betrekking heeft op uw contract.

WERVING

Als u een CV of een sollicitatie indient op de website van Skyforce, zullen wij uw persoonlijke gegevens gebruiken als onderdeel van de werving en indien nodig om per e-mail of telefonisch contact met u op te nemen.

VERBETERING VAN ONZE WEBSITE

We gebruiken en analyseren onophoudelijk de bezoekersgegevens van onze website om de ervaring van onze gebruikers te verbeteren.

WETTELIJKE VERPLICHTINGEN

We kunnen persoonlijke gegevens bewaren om te voldoen aan bepaalde wettelijke verplichtingen.

Wanneer delen we uw informatie?

We zullen de persoonlijke gegevens die we verzamelen nooit verkopen of vrijgeven aan derden, behalve zoals gespecificeerd op het moment van het verzamelen ervan.

We kunnen persoonlijke gegevens delen met derden die deze informatie namens ons verwerken. Voor zover deze dienstverleners als onderaannemers optreden, geven we hen geen toestemming om de gegevens op enigerlei wijze te misbruiken of openbaar te maken. We eisen van deze onderaannemers dat zij de vertrouwelijkheid en veiligheid adequaat beschermen van de persoonlijke gegevens die zij namens ons verwerken. Met andere woorden, wij sluiten contracten af in onderaanneming met alle onderaannemers die met ons samenwerken. Alle onderaannemers moeten de AVG respecteren.

We kunnen ook worden verplicht om uw persoonlijke gegevens vrij te geven als onderdeel van een wettelijke verplichting of juridische actie (bijvoorbeeld op bevel van de overheid).

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

Nadat u ons uw persoonlijke gegevens hebt verstrekt, worden deze verwerkt in de Skyforce-bestanden en zo lang als nodig bewaard.

Als u een Skyforce-klant bent, behouden wij uw gegevens voor de duur van het contract tussen uw bedrijf en Skyforce. Bij beëindiging van het contract bewaren wij uw gegevens in onze bestanden gedurende de wettelijk voorgeschreven periode. U kunt ons vragen om uw gegevens eerder te wissen. In dit geval verwijderen we alle gegevens die we hebben, behalve deze die we wettelijk verplicht zijn om te bewaren.

Als u geen Skyforce-klant bent, moeten we een beslissing nemen op basis van de informatie die we ontvangen. We zullen uw gegevens verwijderen als we vaststellen dat deze niet langer correct zijn en dat we niet in staat zijn de fouten te corrigeren. (Als we bijvoorbeeld het bericht ‘kan niet worden afgeleverd’ ontvangen als antwoord op een e-mail.) We zullen uw gegevens ook verwijderen als u ons daarom vraagt. Uw gegevens worden gewist als u nooit contact met ons opneemt en we geen activiteit vaststellen (bezoeken aan de site, klikken op een collectieve e-mail, persoonlijke contacten met onze verkopers …) gedurende een periode van 5 jaar.

Als u solliciteert naar een baan, worden uw cv en persoonlijke gegevens gedurende vijf jaar in ons systeem bewaard vanaf het jaar volgend op het jaar van uw aanvraag. U kunt ons vragen om uw gegevens eerder te wissen.

Hoe krijgt u toegang tot uw persoonlijke gegevens

Stuur een e-mail naar de Skyforce Data Protection Officer via dpo@skyforce.be om toegang tot uw gegevens te vragen

Uw rechten

RAADPLEGEN, CORRIGEREN OF VERWIJDEREN VAN GEGEVENS

U hebt het recht om te weten welke persoonsgegevens we over u bewaren en om deze te laten corrigeren, aanvullen of verwijderen uit onze bestanden.

Hiervoor moet u ons afdoend bewijs van uw identiteit verstrekken (bijvoorbeeld een kopie van uw paspoort).

Skyforce zal alle redelijke inspanningen leveren om aan uw verzoek te voldoen. Onder bepaalde wettelijke voorwaarden kunnen we persoonsgegevens bewaren die u ons vraagt te wissen. In een dergelijk geval zullen we specificeren welke gegevens we moeten bewaren.

GEBRUIK VAN GEGEVENS VOOR DIRECT-MARKETINGDOELEINDEN

U kunt ons op elk moment vragen om uw persoonsgegevens niet te verwerken voor direct-marketingdoeleinden.

Cookies & soortgelijke technologieën

De Skyforce-website maakt om drie redenen gebruik van cookies:

Lees ons cookiebeleid voor meer informatie over de manier waarop onze site cookies gebruikt en hoe u deze kunt accepteren of weigeren.

Beveiliging

Skyforce gebruikt coderingstechnologieën die worden beschouwd als sectornormen bij het verzenden of ontvangen van gegevens via zijn website. Wanneer de gegevens verwerkt en opgeslagen zijn in de bestanden van Skyforce, implementeert Skyforce een reeks technische en organisatorische maatregelen om de gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, gebruik, wijziging of vernietiging.
U dient er echter wel rekening mee te houden dat, omwille van de open en onbeveiligde aard van internet, Skyforce niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor de beveiliging van de overdracht van uw persoonlijke gegevens via internet.

Wijzigingen in ons privacybeleid

Het huidige beleid is onderhevig aan wijzigingen. De datum van de laatste revisie staat op deze pagina. Lees het privacybeleid telkens wanneer u zich klaarmaakt voor het indienen van persoonlijke gegevens.